Företagsbeskrivning
Korrosionsforskning AB , TECOL AB , CORRINT AB.

 

bullet.gif (96 bytes) Bakgrund
bullet.gif (96 bytes) Affärsidé
bullet.gif (96 bytes) Produktion
bullet.gif (96 bytes) Marknad, konkurrens
bullet.gif (96 bytes) Utveckling
Elektrolytisk ytbehandling
Förbehandling
Processtyrning
Utrustning
Övriga områden

 

Bakgrund

Korrosionsforskning AB grundades 1966 av Ing. Harry Ericson. Under de första åren levererade företaget i huvudsak konsulttjänster till ytbehandlingsindustrin. Harry Ericson hade tidigare varit verksam och anställd hos bl.a. EKA, Candor AB och Allied Research, USA och var 1956 en av grundarna till Sveriges Galvanotekniska Förening. Denna erfarenhet utmynnade senare i ett antal kemiska produkter för att marknadsföra och distribuera dessa produkter bildade Korrosionsforskning tillsammans med Alex. Engblom & Co AB företaget Tecol AB. Tecol AB förvärvades senare och är sedan 1995 ett helägt dotterbolag till Korrosionsforskning. Tillbaka

 

Affärsidé

Vid en första anblick av vårt aktuella produktprogram och vår kundspridning kan det tyckas att en affärsidé och profil saknas. Vid en djupare granskning finner man dock att all verksamhet och de produkter som har förekommit sedan första början har en gemensam nämnare. Denna gemensamma nämnare som genomsyrar vårt tänkande är en resurssnål tillämpning och en hög nyttjandegrad av de kemikalier och råvaror som används.

Denna teknik utvecklades till en början för att spara processkemikalier. Med tiden har denna inbesparing ständigt ökat i värde i takt med ökade krav och kostnader för kvalitetsäkring och miljövård. Idag erbjuds från många håll stor kunskap och erfarenhet hur man t.ex. rationaliserar, effektiviserar och automatiserar materialhantering, produktion, lagerhållning o.s.v., däremot är intresset och förståelsen för en rationell och effektiv hantering av kemiska processer fortfarande låg. För att nå resultat med en effektivisering av de kemiska processerna krävs ofta relativt små åtgärder. Det krävs dock ofta att man ser på hela sin produktionsproblematik från en ny synvinkel, där man kombinerar gammal och ny erfarenhet och kunskap på ett annorlunda och mer genomgripande sätt. Tillbaka

 

Produktion

Produktion och blandning av kemikalier ombesörjs i huvudsak av MB-Sveda enligt våra receptur och instruktioner. Tillverkning och distribution sker enligt kvalitetsnorm ISO-9001. Tillbaka

 

Marknad, konkurrens

Under många år har det skett en utförsel av kunskaps- och utvecklingsresurser p.g.a. att de flesta leverantörer av kemi till ytbehandlingsindustrin idag endast är representanter eller ägda av sina utländska huvudmän. Detta har inneburit att det finns ett stort behov av en leverantör med egen forskning och utveckling för att kunna erbjuda mer kundanpassade lösningar.

Miljölagstiftningen i Sverige har tidigare varit inriktat på okomplicerade mätbara parametrar för att enkelt kunna specificera exakta och ofta byråkratiska gränsvärden. Det på senare tid ökade intresset för resurs- och kretslopps tänkande kommer ofta i konflikt med det tidigare gränsvärdes tänkandet. Vi anser att kunna lösa detta på ett ur såväl miljö som en ekonomisk synvinkel acceptabelt sätt. Detta kommer att kräva kunskap och i vissa fall nya produkter där varje processdel är en integrerad del av en resurssnålare produktion. Vi ser det som vår marknadsnisch att leverera dessa produkter tillsammans med denna kunskap till framförallt ytbehandlingsindustrin. Tillbaka

 

Utveckling

Elektrolytisk ytbehandling:

Vi har sedan slutet av 60-talet innehaft licensen för försäljning av ett neutralt förzinkningsbad som är framtaget av den holländska forskningsorganisationen TNO. Under dessa snart 30-år har vi genomfört ett ständigt fortlöpande utvecklingsarbete som de senaste åren har intensifierats p.g.a. ett större visat intresse från marknaden för denna teknologi.

Förbehandling:

De ökade miljökraven gör att en optimal hantering av framförallt förbehandlingsprocesserna blir allt viktigare. Vårt produktprogram vilket gör det möjligt för kunden att anpassa processerna efter sina specifika möjligheter och krav ger en minskad miljöbelastning kombinerat med en förbättrad ekonomi.

Processtyrning:

Vi har och håller på att utveckla rutiner och hjälpmedel för att stödja kunden i sitt analys och doseringsarbete samt system för att kunna optimera sitt processupplägg. Vi har idag kompetens och erfarenhet att utveckla och kundanpassa ett totalt integrerat processtyrningssystem. Detta system är för kunden lätt att arbeta med då det bygger på Microsoft Windows välkända operativsystem.

Utrustning:

Under 1996-1997 har vi utvecklat och levererat en komplett behandling- och doseranläggning för avfettning, betning, sköljning samt flussning. I anläggningen ingår vårt processtyrningssystem samt även vår nya patenterade växelflödesseparator.

Övriga områden:

På grund av de historiskt sett hårda regler och krav som har ställts på den oorganiska ytbehandlingsindustrin från miljövårdande myndigheter har vi kunnat erhålla erfarenhet som idag visar sig vara applicerbara inom andra branscher. Vi har bl.a. utvecklat system för att ta hand om tungmetallhaltigt tvättvatten inom tryckeribranschen.

Vi har även under året förstärkt vår produktinformation i form av ny förbättrad varuinformation samt uppdaterade analys och hanteringsföreskrifter. Tillbaka