Kvalitetssystem
Korrosionsforskning AB, TECOL AB, CORRINT AB .

Tillverkning

Korrosionsforsknings kemiska produkter distribueras av Tecol AB.

Tillverkning av dessa produkter sker vanligtvis hos en legotillverkare. Denna legotillverkare är certifierad enl. ISO 9001. Förutom denna legotillverkare har vi en egen produktionskapacitet som vanligtvis inte utnyttjas. Detta innebär att skulle vår legotillverkare få problem p.g.a. t.ex. brand, kan vi själva ta över produktionen tillfälligt utan någon fördröjning.

Receptur, tillverkning och distribution sker enligt ISO 9001 för följande produkter:

CORRINT 110, 115, 120, 124, 130, 150, 155, 160, 165, 765, 766, 320, 321, 324, Fe II Flock
CORRAL ST, STS
TNO A, B, II-50 make up, II-50 replenisher
ISSA 450, 500

Följande produkter tillverkas enligt interna kvalitetsrutiner:

CORRINT MS-A, MS-B, 316, 1035, Fe-Mg Flock, Skumdämpare, WRP Seal, 410, 415
TNO II-B, II-X, III

Samtliga produkter som levereras i volymer som överstiger den av myndigheterna fastställda min. volymen är anmälda till Kemikalieinspektionen.

Vi har utbildad kompetent personal för att märka och klassificera våra produkter på ett riktigt sätt.

Receptur förvaras både hos tillverkaren samt i pärm och diskett i brandsäkert skåp hos oss. Analysföreskrifter samt övrig dokumentation förvaras på datadiskett i brandsäkert skåp hos oss , papperskopior av denna dokumentation finns även tillgänglig på annan adress.

Till ca. 95% av våra råvaror har vi alternativa leverantörer.

Alla råvaror testas i vårt laboratorie innan vi godkänner en leverantör.

 

Service

Då vi är ett litet företag kan det vara problem att hålla god service till ett stort antal kunder.

Vi har därför ett mindre antal kunder som vi istället är mer heltäckande än vad som kan anses som normalt för en kemileverantör.

Man kan uppdela våra kunder i följande kategorier :

1. Vi är leverantörer av flera processer , konsulter vad gäller miljövårdsärenden mm. Ofta har vi även utvecklingsprojekt tillsammans med dessa kunder.
ca. 5st , 40% av vår totala försäljning , besöksintervall ca. 10-15 gånger / år.
2. Vi är leverantörer av en eller flera processer samt en viss konsultverksamhet.
ca. 10st , 30% av vår totala försäljning , besöksintervall ca. 10 gånger / år.
3. Vi är leverantörer av vissa prestationskemikalier.
ca. 10 st , 20% av våran totala försäljning , besöksfrekvens ca. 1-5 gånger / år.
4. Renodlade konsultuppdrag eller leverans av kemikalier för t.ex. en sanering.
ca. 5 st , 10% av vår totala försäljning , varierande besöksfrekvens.

Vi anser inte att vi levererar enbart processkemikalier utan ofta hela koncept för att kunden skall kunna uppnå sina mål. Ett sådant koncept består i förutom vanliga analysföreskrifter och bruksanvisningar även av dokumentation och utbildning.

För att kunden skall kunna uppnå framtidens kvalitetsmål är det av största vikt att man som leverantör kan leverera kunskaper och erfarenheter.

Fördelen med det lilla företaget är att den person som har utvecklat en process med tillhörande analysföreskrifter och dokumentation också håller i servicen.

Detta ger en feedback utan mellanhänder som snabbt kan tas tillvara och användas till att förbättra processerna och hanteringsrutinerna.