Nyhetsbrev
1999 nr 1.

 

Produktinformation

Nyhetsbrevet är en del av vårt försök att förbättra vår produktinformation. Vi kommer även under året att ta fram produktblad, miljöinformation samt en produktpärm.

 

Våra befintliga produkter genomgår en ständig revidering med tanke på miljö, kvalitet, teknisk prestation samt ekonomi. Detta kommer att innebära en viss uppdatering av vårt produktprogram under 1999.

 

Corral ST ersätts av Corral STS. Vi har förbättrat tillverkningsmetoden vilket skall leda till att utkristallisering av produkten förhindras. Ingen förändring sker hur den färdiga produkten används eller hanteras. Produkten tillverkas av andra råvaror men den färdiga produktens sammansättning är i allt väsentligt oförändrad.

 

Corrint 125 ersätts av Corrint 120. Corrint 125 utgår från produktsortimentet pga att vår leverantör ej längre kan tillhandahålla en av de ingående tensiderna. Corrint 120 är dessutom komponerad på ett sådant sätt att den skall vara mer effektiv att rengöra godset från nya typer av bearbetningssmörjmedel av syntetisk och vegetabilisk typ. Corrint 120 innehåller lätt biologiskt nedbrytbara tensider enligt OECD standard 301B samt 301D.

Priset per liter kommer att bli samma som för Corrint 125. Corrint 120 har visat sig vid våra tester ha en något högre effektivitet än Corrint 125 varför förbrukningen kan bli något lägre, vilket då resulterar i lägre kostnader för våra kunder.

 

Corrint 766 uppdateras. Corrint 766 har varit en balanserad blandning av Corrint125 samt Corrint 165, fr.o.m. att Corrint 120 ersätter Corrint 125 får Corrint 766 motsvarande tensid sammansättning.

 

Corrint 320, Corrint 321, Corrint 324. Våra flockningsmedel innehåller polyakrylamid, som de allra flesta produkter av denna typ. Polyakrylamiden är i sig en relativt ofarlig produkt som inte kräver några speciella försiktighetsåtgärder. Vi har dock under ett antal år uppmärksammat problematiken med akrylamid. Våra produkter innehåller mycket små mängder av denna monomer. Efter miljökatastrofen i Hallandsåsen har flera av våra kunder haft förfrågningar om denna typ av produkter.

Våra åtgärder till dags dato har varit att begära in kompleterande uppgifter från våra leverantörer. Vår leverantör uppger följande "Polyakrylamid: Låg giftighet för vattenorganismer. Ämnet förväntas ej bioackumeleras. Polyakrylamid bryts endast långsamt ned. Det har visats att akrylamid inte bildas vid nedbrytningen."

Givetvis är den bästa garantin för att produkten skall vara fri från akrylamid är att den inte innnehåller polyakrylamid. Som jag har nämnt tidigare innehåller nästan alla flockningspolymerer på den svenska marknaden polyakrylamid (samtliga som vi känner till). Vi drev dock för ett antal år sedan ett utvecklingsprojekt som skulle resultera i en alternativ produkt. Projektet avslutades med att vi hade svårt att ekonomiskt försvara den nya produkten. Tekniskt, miljömässigt och hanteringsmässigt fann vi att denna alternativa produkt kunde konkurera med de på marknaden förekommande flockningspolymererna inklusive vårt eget produktprogram.

Vi har med tanke på vad som har hänt samt de nya rön som framkommit återupplivat detta projekt. Vi har redan utfört åtskilliga flockningsförsök på diverse olika vattensammansättningar. Dessa försök har visat sig vara mycket lovande. Vi utför för tillfället jämnte ytterligare fällningsförsök även hållbarhets- samt inblandningstester. Redan innan årskiftet beräknar vi kunna inleda begränsade fältförsök.

Vi har förhoppningar om att detta skall leda till tre nya produkter inom 6-månader.

 

Corrint NF 330 Nonjonaktiv metallfri flockningspolymer. (motsvarar Corrint 320)

Corrint CF 331 Katjonaktiv metallfri flockningspolymer. (motsvarar Corrint 321)

Corrint AF 334 Anjonaktiv metallfri flockningspolymer. (motsvarar Corrint 324)

 

Samtliga av ovanstående produkter är helt fria från såväl polyakrylamid som akrylamid. De aktiva ingående komponenterna är biologiskt nedbrytbara samt godkända för dricksvattenrening. Produkten bygger på polymeriserad potatisstärkelse.

Corrint 320, 321 samt 324 kommer inte att utgå från vårat produktprogram. Vi hoppas dock dessa nya produkter skall vara intressanta för den aktivt miljömedvetna kunden.

 

Förbehandling

Under senare år har vi koncentrerat vår verksamhet på varmförzinkning- och tråddragningsindustrin. Detta har till stor del berott på att de stora processbadsvolymer som ofta förekommer i dessa branscher har inneburit att kunderna varit mer aktiva och observanta för de alternativ som erbjuds. Där badvolymerna ofta överstiger 50 m3 ökar givetvis vikten av att badet sköts och hanteras optimalt.

Vid elektrolytisk ytbehandling är kraven på renhet högre. Godset är ofta mer bearbetat och därmed mer bemängt med bearbetningssmörjmedel. Dessutom förekommer ett mer varierat godsmaterial. Vi har i vårt produktprogram produkter som kan möta dessa krav utan avkall på de ekologiska samt ekonomiska fördelar detta program erbjuder.

 

Optimerad sammansättning. Kundanpassad för specifika förutsättningar och produktmix.

Jämnare kvalitet. Ingen dumpning - nysättning. Konstant badsammansättning.

Lägre miljöbelastning. Mindre energiförbrukning, mindre avfall, mindre kemikalieförbrukning.

Bättre ekonomi. Summan av ovanstående fördelar är givetvis en bättre ekonomi.

 

Under 1999 kommer vi att fördjupa vår dokumentation vad gäller användadet av dessa produkter vid förbehandling innan elektrolytisk plätering. Förslag för badsammansättningar, badunderhåll och analysering kommer att snarast göras tillgängliga.

Till förbehandling innan varmförzinkning finns ett digert underlag i form av analysföreskrifter, analysutrustning, datorstödd analysering, doserutrustningar, skrifter och kurser om kemin bakom de olika processerna, miljöinverkan, hantering mm.

 

Elektrolytisk förzinkning

TNO - zinkbadet fyller snart 30-år och det är enligt vår starka övertygelse fortfarande marknadens bästa zinkbad. Under dessa snart 30-åren har vi haft ett löpande utvecklingsarbete. Under 1995-96 hade vi ett intensivt arbete med bl.a. att modifiera badet för att kunna plätera legerade zinkskickt. Idag kan vi erbjuda TNO-processen både för ren zinkplätering såväl som för zink-järn legering. TNO-processen utmärker sig främst av följande fördelar.

- pH-neutralt Lätt sköljt, ingen risk för lutförsprödning, trevligt att arbeta med.

- Låg metallhalt Mindre utdrag av metall till sköljvattnet.

- Förhöjd processtemp. Ingen kylning nödvändig, möjlighet till större återvinning av sköljvatten.

TNO-processen kombinerat med vår tre-värda blåkromatering ISSA 450 ger det ultimata processupplägget både ur miljö- som ekonomisk synvinkel. ISSA 450 ger blanka blåskimmrande kromatskickt med ett extremt gott motstånd mot vitkorrosion. Denna kromateringsprocess utmärker sig också av den låga avfrättningen av zinkskicktet. ISSA 450-processen lämpar sig även väl till att kromatera zink-järn skickt utan missfärgning.

För att öka korrosionsbeständigheten ytterligare kan man kompletera med vår organiska sealer Corrint WRP-seal efter kromateringen.

 

Vattenbehandling, miljövård

Vattenrening är ofta ett nödvändigt ont för ytbehandlaren, en investering, en kostnad som ej kan relateras i förhöjda intäkter. Därför är det av yttersta vikt att man väljer produktionsprocesser som minimerar behovet och kostnaden för vattenbehandling. Med våra processkemikalier gives möjlighet till detta.

Reduktionsmedel Corrint 1035, som är en mycket effektiv och resurssnål produkt för att reducera 6-värd krom till 3-värd, har även visat sig ha flera positiva bieffekter. De på senare tid tillkomna nya kunder saknar ofta behovet av ett kromreduceringsmedel utan använder produkten för att förbättra fällningen av koppar och andra tungmetallkomplexer. Under 99 kommer vi att fördjupa vår kunskap och dokumentera dessa positiva bieffekter.

 

Vår växelflödesseparator erhöll patent under 1997. Ett antal enheter är nu i drift hos några kunder. Utvecklingen fortsätter med att förfina tekniken samt att hitta fler användningsområden.

En stor del av vår tid under 1996 och 1997 har vi ägnat åt att projektera, konstruera, montera och trimma in en anläggning för behandling av process- och sköljbad. Detta, för vår del mycket stora projekt har lett till ny kompetens, nya kontakter och utprovandet av ny teknik.

Projektet innefattade en totallösning för behandling av sköljvatten samt processbad hos en varmförzinkare. Anläggningen består av 3 st. växelflödesseparatorer, filterpress, reaktionspositioner samt ett stort antal doser- och cirkulationspumpar. Alla moment styrs, registreras samt övervakas över ett PC-baserat program. Programmet är mycket enkelt och överskådligt då det har samma upplägg som MS-Windows 95. Mjukvaran bygger på programmet In-Touch från Wonderware, för vilket vi innehar utvecklarlicens.

Kunden är idag kvalitetscertifierad enligt ISO. Detta program har visat sig vara en ovärderlighjälp vid det dagliga kvalitetsarbetet då alla relevanta uppgifter finns samlade.

Uppgifter som finns samlade på detta program kan nämnas följande:

Badanalys resultat.
Analysinstruktioner.
Varuninformation på alla vid företaget förekommande kemikalier.
Felsökningsinstruktioner.
Reservdelslistor.
Handhavande instruktioner.
Listor över uppkomna larm.
Underhålls- och serviceinstruktioner.
Flödesschemor.
Rör- och ventilspecifikationer.
Gångtider på alla ingående pumpar och annan relevant utrustning.